Zakład Aktywności Zawodowej

Obrazek - Rekrutacja Zakończona

Oferta nr 1/2022/ZAZ/CHSD

Rehabilitant w Zakładzie Aktywności Zawodowej oddział główny Łazy

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne ogłasza nabór ofert na stanowisko:

Rehabilitant w Zakładzie Aktywności Zawodowej oddział główny w Łazach w ramach projektu “ Zakład Aktywności Zawodowej- spełnieni w pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne, działanie 9.1. Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 1. Forma zatrudnienia: umowa o pracę.
 2. Wymiar czasu pracy: etat; planowany termin zatrudnienia: maj 2022r.
 3. Miejsce pracy: Chrześcijańskie Stowarzyszenia Dobroczynne -Zakład Aktywności Zawodowej, 42-450 Łazy, ul. Brzozowa 19, pow. zawierciański, woj. śląskie.
 4. Obowiązki:
  • prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych z osobami z niepełnosprawnością (ON),
  • prowadzenie dokumentacji dot. realizacji zajęć,
  • organizowanie i prowadzenie zajęć sportowych,
  • współpraca z zespołem w zakresie opracowywania Indywidualnego Programu Rehabilitacyjnego (IPR) ON,
  • nadzór nad prawidłową realizacją IPR ON.
 1. Wymagania:
  • wykształcenie wyższe kierunkowe,
  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
  • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub       umyślne przestępstwo skarbowe,
  • znajomość obsługi komputera,
  • dyspozycyjność,

dodatkowo: doświadczenie w pracy z ON.

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne:
  • życiorys (CV)
  • list motywacyjny

Dokumenty powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 1. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy złożyć listownie w zamkniętej kopercie na adres: Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne, 42-450 Łazy ul. Brzozowa 19, z dopiskiem: „Nabór na stanowisko rehabilitanta w ZAZ Łazy” , lub mailowo na adres: zaz@chsd.pl ( w tytule: Nabór na stanowisko rehabilitanta w ZAZ Łazy”)  w terminie do 02.05.2022r. do godziny 15:00 Liczy się data i godzina wpływu ofert.

 1. Informacje dodatkowe:

Oferty które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane; wybrane osoby spełniające wymagane kryteria zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie. Kandydaci/tki których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiani.

 1. Dokumenty wymagane na rozmowę kwalifikacyjną:

kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe, oświadczenie kandydata/ki o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz  o  korzystaniu z  pełni praw  publicznych  i  posiadaniu  pełnej  zdolności  do  czynności  prawnych, inne dodatkowe dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności.

 1. Oferujemy:
 • wynagrodzenie miesięczne w wysokości: 4100 zł brutto
 • pracę w nowo tworzonym zespole, możliwość samorealizacji i samodoskonalenia własnych kompetencji i umiejętności.
//////////

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print
Skip to content