Zakład Aktywności Zawodowej

Banner Ofert Pracy

oferta nr 2/2023/ZAZ/CHSD

Rehabilitant w  Zakładzie Aktywności Zawodowej w Witowie

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne ogłasza nabór ofert na stanowisko:

Kierowca/zaopatrzeniowiec w Zakładzie Aktywności Zawodowej w ramach projektu “ Zakład Aktywności Zawodowej- spełnieni w pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne, działanie 9.1. Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

1.                 
Forma zatrudnienia: umowa o pracę na okres próbny z możliwością przedłużenia na czas realizacji projektu nieokreślony.

 

2.                 
Wymiar czasu pracy: etat; planowany termin zatrudnienia: maj 2023r.

 

3.                 
Miejsce pracy: Chrześcijańskie Stowarzyszenia Dobroczynne- Zakład Aktywności Zawodowej, 42-446 Irządze, Witów 167, pow.
zawierciański, woj. śląskie.

 

4.                 
Obowiązki:

 

a)       prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych z osobami z niepełnosprawnością (ON),

b)      prowadzenie dokumentacji dot. realizacji zajęć,

c)       organizowanie i prowadzenie zajęć sportowych,

d)      współpraca z zespołem w zakresie opracowywania Indywidualnego Programu Rehabilitacyjnego
(IPR) ON,

e)      nadzór nad prawidłową realizacją IPR ON.

 

5.                 
Wymagania:

 

a.       wykształcenie wyższe kierunkowe,

b.       posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

c.       niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub       umyślne przestępstwo skarbowe,

d.       znajomość obsługi komputera,

e.       dyspozycyjność, 

f.       dodatkowo: doświadczenie w pracy z ON.

 

 

6.                 
Wymagane dokumenty:

a)    życiorys (CV),

b)   kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe,

c)    oświadczenie kandydata/ki  o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
przestępstwo skarbowe oraz  o  korzystaniu z  pełni praw  publicznych i  posiadaniu  pełnej zdolności  do  czynności prawnych,

 

d)   inne dodatkowe dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności.

 

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

      7.                    Oferujemy:

a)    wynagrodzenie miesięczne w wysokości: 4500 zł brutto

b)   możliwość samorealizacji i samodoskonalenia własnych kompetencji i umiejętności.

 

8.                 
Termin, sposób i miejsce składania dokumentów: Oferty należy złożyć  osobiście ( w sekretariacie) lub listownie w terminie do 27.04.2023r. do godziny 15:00  w placówce Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego „Dom Nadziei” w Łazach, 42-450 Łazy, Brzozowa 19, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko rehabilitanta w Zakładzie Aktywności Zawodowej”.  Liczy się data i godzina wpływu ofert.

 

 

9.                 
Informacje dodatkowe:

 

a)    oferty które wpłyną po wyżej określonym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane,

b)   wybrane osoby spełniające wymagane kryteria zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie,

 

c)    kandydaci/tki których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiani.

//////////

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print
Skip to content