AdobeStock_303441959_Preview
Chef Z Zespołem Downa
AdobeStock_263358761_Preview
previous arrow
next arrow

Jeżeli:

  • jesteś w wieku 20-55 lat,
  • zamieszkujesz powiat zawierciański, myszkowski lub częstochowski,
  • posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym (autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną)
Banner Ofert Pracy
Aktualności
Administrator

Rehabilitant w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Witowie

oferta nr 2/2023/ZAZ/CHSD Rehabilitant w  Zakładzie Aktywności Zawodowej w Witowie Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne ogłasza nabór ofert na stanowisko: Kierowca/zaopatrzeniowiec w Zakładzie Aktywności Zawodowej w ramach projektu “ Zakład Aktywności Zawodowej- spełnieni w pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne, działanie 9.1. Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. 1.                  Forma zatrudnienia: umowa o pracę na okres próbny z możliwością przedłużenia na czas realizacji projektu nieokreślony. 2.                  Wymiar czasu pracy: etat; planowany termin zatrudnienia: maj 2023r. 3.                  Miejsce pracy: Chrześcijańskie Stowarzyszenia Dobroczynne- Zakład Aktywności Zawodowej, 42-446 Irządze, Witów 167, pow. zawierciański, woj. śląskie. 4.                  Obowiązki: a)       prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych z osobami z niepełnosprawnością (ON), b)      prowadzenie dokumentacji dot. realizacji zajęć, c)       organizowanie i prowadzenie zajęć sportowych, d)      współpraca z zespołem w zakresie opracowywania Indywidualnego Programu Rehabilitacyjnego (IPR) ON, e)      nadzór nad prawidłową realizacją IPR ON. 5.                  Wymagania: a.       wykształcenie wyższe kierunkowe, b.       posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych, c.       niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub       umyślne przestępstwo skarbowe, d.       znajomość obsługi komputera, e.       dyspozycyjność,  f.       dodatkowo: doświadczenie w pracy z ON. 6.                  Wymagane dokumenty: a)    życiorys (CV), b)   kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe, c)    oświadczenie kandydata/ki  o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz  o  korzystaniu z  pełni praw  publicznych i  posiadaniu  pełnej zdolności  do  czynności prawnych, d)   inne dodatkowe dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności. Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”       7.                    Oferujemy: a)    wynagrodzenie miesięczne w wysokości: 4500 zł brutto b)   możliwość samorealizacji i samodoskonalenia własnych kompetencji i umiejętności. 8.                  Termin, sposób i miejsce składania dokumentów: Oferty należy złożyć  osobiście ( w sekretariacie) lub listownie w terminie do 27.04.2023r. do godziny 15:00  w placówce Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego „Dom Nadziei” w Łazach, 42-450 Łazy, Brzozowa 19, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko rehabilitanta w Zakładzie Aktywności Zawodowej”.  Liczy się data i godzina wpływu ofert. 9.                  Informacje dodatkowe: a)    oferty które wpłyną po wyżej określonym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane, b)   wybrane osoby spełniające wymagane kryteria zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie, c)    kandydaci/tki których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiani. Oferta Do Pobrania //////////

Czytaj więcej »

Praca Chroniona

Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zatrudnienie

48 nowych miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami

Nowe Możliwości

Usługi pralnicze, gastronomiczne, cukierniczo-cateringowe oraz rękodzielniczo-porządkowe

//////////
Beneficjent
Parnerzy Programu
//////////

Nasze Lokalizacje

Usługi Cateringowe

Domowe, smaczne obiady, wypieki, obsługa cateringowa, posiłki regenerujące dla grup zorganizowanych i indywidulnych klientów.

Usługi Cukiernicze

Kolorowe dekoracje, odgłos kuchennych rewolucji oraz unoszący się w powietrzu wspaniały zapach świeżych wypieków. Tak opisać można atmosferę panującą w naszym kąciku gastronomicznym.

Usługi Rękodzielnicze

Szukasz nietuzinkowej dekoracji lub prezentu dla bliskiej Ci osoby? Pod okiem profesjonalnych instruktorów powstają ręcznie wykonane przedmioty, które wspaniale dopełnią domową przestrzeń.

Usługi Pralnicze

Dział usług pralniczych oferuje specjalistyczną pralnię wodną z barierą higieniczną oraz nowoczesną pralnię opartą na ekologicznym systemie czyszczenia wodnego z wykorzystaniem biodegradujących proszków, mydła oraz delikatnych programów prania.

Usługi Porządkowe

Tylko nasi pracownicy potrafią włożyć tyle serca w podstawowe zadania porządkowe. Wiemy, że wszystko musi zostać wykonane z należytą starannością.

POLUB NAS W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne, działanie 9.1. Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.5. Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.