Zakład Aktywności Zawodowej

Obrazek - Rekrutacja Zakończona

oferta nr 6/2020/ZAZ/CHSD

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne ogłasza nabór ofert na stanowisko:

Psycholog w Zakładzie Aktywności Zawodowej/ opiekun osób niepełnosprawnych korzystających z pokoi usamodzielniających

w ramach projektu „Zakład Aktywności Zawodowej – spełnieni w pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne, działanie 9.1. Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

1. Forma zatrudnienia: umowa o pracę.

2. Wymiar czasu pracy: etat; planowany termin zatrudnienia: sierpień 2020r.

3. Miejsce pracy: Chrześcijańskie Stowarzyszenia Dobroczynne Zakład Aktywności Zawodowej; 42-446 Witów, gmina Irządze, powiat zawierciański, woj. śląskie oraz 42-450 Łazy, Brzozowa 19, pow. zawierciański, woj. śląskie.

4. Do obowiązków psychologa/ opiekuna osób niepełnosprawnych korzystających z pokoi usamodzielniających należeć będzie:

 • współpraca z instytucjami pomocy społecznej w zakresie rekrutacji uczestników do projektu,
 • współpracowanie z innymi specjalistami ścieżki reintegracji zgodnie z założeniami projektu ZAZ
 • rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb bio-psycho-społecznych osób niepełnosprawnych (ON),
 • współpraca z zespołem w zakresie opracowywania diagnozy oraz indywidualnego programu rehabilitacyjnego,
 • wspomaganie niepełnosprawnych pracowników ZAZ w rehabilitacji społeczno-zawodowej,
 • wspomaganie ON w rozwoju sprawności psychofizycznych niezbędnych m.in. do podjęcia pracy,
 • planowanie grupowego i indywidualnego planu działań terapeutycznych w oparciu o diagnozę, zainteresowania i potrzeby ON,
 • prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych,
 • dokumentowanie, monitorowanie i ocenianie procesu terapeutycznego,
 • kontrola przestrzegania praw i obowiązków ON korzystających z pokoi usamodzielniających,
 • współpraca i wspieranie ON korzystających z pokoi usamodzielniających w rozwiązywaniu problemów.

 

5. Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe,
 • doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • znajomość obsługi komputera w stopniu dobrym,
 • dyspozycyjność,
 • dodatkowo: prawo jazdy kat. “B”.

 

6. Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe,
 • oświadczenie kandydata/ki o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz  o  korzystaniu
  z  pełni praw  publicznych  i  posiadaniu  pełnej  zdolności  do  czynności  prawnych,
 • inne dodatkowe dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności.

 

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

7. Oferujemy:

 • wynagrodzenie miesięczne w wysokości: 4200 zł brutto
 • pracę w nowo tworzonym zespole, możliwość samorealizacji i samodoskonalenia własnych kompetencji i umiejętności.

 

8. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów: Oferty należy złożyć osobiście
( w sekretariacie) lub listownie w terminie do 17.07.2020r. do godziny 14:00 w placówce Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego „Dom Nadziei” w Łazach, 42-450 Łazy, Brzozowa 19, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko psychologa/ opiekuna osób niepełnosprawnych korzystających z pokoi usamodzielniających w ZAZ”.  Liczy się data i godzina wpływu ofert.

 

9. Informacje dodatkowe:

 • oferty które wpłyną po wyżej określonym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane,
 • wybrane osoby spełniające wymagane kryteria zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie,
 • kandydaci/tki których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiani.
//////////

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print
Skip to content