Zakład Aktywności Zawodowej

Obrazek - Rekrutacja Zakończona

oferta nr 5/2020/ZAZ/CHSD

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne ogłasza nabór ofert na stanowisko:

Pracownik ds obsługi kadr i płac w Zakładzie Aktywności Zawodowej

w ramach projektu „Zakład Aktywności Zawodowej – spełnieni w pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne, działanie 9.1. Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

1. Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas próbny z możliwością przedłużenia na okres realizacji projektu ( zakończenie projektu 31.12.2022r.) lub czas nieokreślony.

2. Wymiar czasu pracy: etat; planowany termin zatrudnienia: marzec 2020r.

3. Miejsce pracy: 42-450 Łazy, Brzozowa 19, pow. zawierciański, woj. śląskie.

4. Do obowiązków pracownika ds obsługi kadr i płac należeć będzie:
a. prowadzenie dokumentacji osobowej pracowników,
b. sporządzanie umów o pracę, wystawianie świadectw pracy,
c. sporządzanie list płac, naliczanie wynagrodzeń,
d. rozliczanie delegacji pracowniczych,
e. sporządzanie planów urlopowych, ewidencji i rozliczania urlopów pracowniczych,
f. nadzór nad lekarskimi badaniami okresowymi pracowników,
g. wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach,
h. sporządzanie raportów i sprawozdań w zakresie spraw dotyczących zatrudnienia i płac.

5. Wymagania:
a. wykształcenie kierunkowe,
b. dobra znajomość przepisów prawa pracy,
c. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
d. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e. mile widziana: znajomość programu “Płatnik”.

6. Wymagane dokumenty:
a. życiorys (CV),
b. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe,
c. oświadczenie kandydata/ki o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
d. inne dodatkowe dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności.

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).”

7. Oferujemy:
a. wynagrodzenie miesięczne w wysokości: 3500 zł brutto,
b. pracę w nowo tworzonym zespole, możliwość samorealizacji i samodoskonalenia własnych kompetencji i umiejętności.

8. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów: Oferty należy składać w terminie do 17.02.2020r. do godziny 15:00 w Placówce Dom Nadziei w Łazach, 42-450 Łazy, Brzozowa 19, w zamkniętych kopertach z dopiskiem : „Nabór na stanowisko pracownika ds. obsługi kadr i płac w ZAZ”.

9. Informacje dodatkowe:
a. oferty które wpłyną po wyżej określonym terminie, jak  również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane,
b. wybrane osoby spełniające wymagane kryteria zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie,
c. kandydaci/tki których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiani.

//////////

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print
Skip to content