Zakład Aktywności Zawodowej

Nabór na realizację usługi przeprowadzenia warsztatów integracyjno-motywacyjnych

Zdjęcie Banner Oferty

 

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne ogłasza nabór ofert

 

na realizację usługi przeprowadzenia warsztatów integracyjno-motywacyjnych dla 48 uczestników projektu „Zakład Aktywności Zawodowej- spełnieni w pracy,” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne, działanie 9.1. Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

Termin realizacji: marzec 2020r- styczeń 2021

Zakres zlecenia:

przeprowadzenie warsztatów integracyjno-motywacyjnych dla 48 uczestników Zakładu Aktywności Zawodowej oddział główny w Łazach, filia w Witowie w wymiarze 45 godzin (3grupy x 3 dni warsztatów x 5h dziennie)

 

Tematyka warsztatów:

– wzrost poczucia bezpieczeństwa w zespole, twórczego wyrażenia siebie w grupie;

– wzrost umiejętności porozumiewania się;

– pobudzanie otwartości na odmienne opinie;

– doskonalenie umiejętności empatycznego współdziałania podczas realizacji zadań zespołowej; – budowanie korzystnych relacji społecznych.

 

 1. Wykonawca usługi, który będzie osobiście wykonywał usługę powinien spełniać jednocześnie następujące warunki:

– posiadać kwalifikacje oraz praktyczną wiedzę z zakresu tematyki warsztatów,

– posiadać doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością,

– przedłożyć propozycję konspektu warsztatu oraz propozycję materiałów do realizacji szkolenia po wyborze oferty.

 

 1. Kandydat/ka powinien złożyć:

– życiorys (CV),

– potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe,

– ofertę cenową zawierającą koszt realizacji 45 godzinnego warsztatu dla uczestników projektu
z uwzględnieniem konieczności opracowania programu  i materiałów do przeprowadzenia szkolenia (Załącznik nr 1).

III.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

 

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).”

 

 

 

Dokumenty wymienione w punkcie II: 

-należy złożyć  w terminie do 16.03.2020r. do godziny 12:00 w zamkniętych kopertach
z dopiskiem : „Warsztaty integracyjno-motywacyjne dla uczestników projektu Zakład Aktywności Zawodowej- spełnieni w pracy”. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w placówce Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego ul. Brzozowa 19 42-450 Łazy, sekretariat. Oferty mogą być doręczone osobiście lub przesłane pocztą, za pośrednictwem kuriera, z tym że nie będzie brana pod uwagę data stempla pocztowego, oferta w sposób fizyczny musi wpłynąć w wyznaczonym terminie do siedziby Zamawiającego.

 

 

 1. Informacje dodatkowe:
 1. Kryterium oceny ofert – cena, waga kryterium 100%.
 2. Oferty które wpłyną po wyżej określonym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

 

 

 

                                     Załącznik nr 1

 

Imię i nazwisko oferenta/nazwa

—————————————–

Adres

——————————————

 

 

FORMULARZ OFERTY

 

 

Przedmiot oferty:

Realizacja usługi przeprowadzenia warsztatów integracyjno-motywacyjnych dla 48 uczestników projektu „Zakład Aktywności Zawodowej- spełnieni w pracy”

 

PROSI SIĘ O WYPEŁNIENIE KOLUMNY B, C I D. NALEŻY WYDRUKOWAĆ WSZYSTKIE STRONY FORMULARZA OFERTY.

 

A

B

C

D

Miejsce warsztatów

Imię i Nazwisko osoby prowadzącej warsztaty

Wynagrodzenia Wykonawcy brutto w PLN za 1 godzinę (45 minut) przeprowadzonego warsztatu

Wynagrodzenie całkowite brutto za 45 godz. warsztatów

42-450 Łazy,

ul. Brzozowa 19

pow. zawierciański

 

 

 

 

1.Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu w zakresie kwalifikacji oraz praktycznej wiedzy z zakresu tematyki warsztatów oraz posiadam doświadczenie w pracy
z osobami z niepełnosprawnością.

 1. Podana cena obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i nie podlega zmianie w okresie obowiązywania umowy.
 2. Oświadczamy, że oferowany termin płatności wynosi 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
 3. Oświadczam, że zapoznałam się z warunkami udzielenia zamówienia określonymi
  w Zaproszeniu i przyjmuję je bez zastrzeżeń oraz uzyskałam/-em konieczne informacje do przygotowania oferty.
 4. Jednocześnie oświadczam, że po wyborze mojej oferty zobowiązuję się do przedłożenia propozycji konspektu warsztatu oraz propozycji materiałów do realizacji szkolenia.
 5. Oświadczam, że uważam się za związaną/-ego niniejszą ofertą na czas wskazany
  w Zaproszeniu.
//////////

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print
Skip to content