Zakład Aktywności Zawodowej

Zdjęcie Banner Oferty

W związku z planowanym zakupem i montażem kontenerów chłodniczych w ramach projektu ”Zakład Aktywności Zawodowej- spełnieni w pracy,” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.5 Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne zaprasza do złożenia oferty.

I. Przedmiotem zapytania jest:

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż/umieszczenie kontenerów chłodniczych (mobilne boksy chłodnicze – izoterm) w 2 samochodach marki Ford Transit Model Kombi Trend 330 L3 (rok produkcji 2019) w ramach projektu ”Zakład Aktywności Zawodowej- spełnieni w pracy.” Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany w dniu dostawy kontenerów przeprowadzić szkolenie/instruktaż dla wyznaczonego personelu Zamawiającego w zakresie ich prawidłowej obsługi.
 2. Wymieniony w opisie sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, pochodzący z bieżącej produkcji, posiadać karty gwarancyjne i instrukcję obsługi w języku polskim oraz musi być wolny od obciążeń prawami osób trzecich.
 3. Kontenery chłodnicze winny spełniać wymagania następujących norm: • BS EN 378-1:2008 Specyfikacja dla systemów chłodniczych i pomp ciepła. Wymogi dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Wymogi podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru. • BS EN 378-2:2008 Specyfikacja dla systemów chłodniczych i pomp ciepła. Wymogi dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Projektowanie, budowa, testowanie, znakowanie i dokumentacja. • BS EN ISO 12100-1:2003 Maszyny – bezpieczeństwo. Podstawowe pojęcia, ogólne zasady projektowania. Podstawowa terminologia, metodologia. • BS EN ISO 12100-2:2003 Maszyny – bezpieczeństwo. Podstawowe pojęcia, ogólne zasady projektowania. Zasady techniczne Zgodność elektromagnetyczna. Ogólny standard odporności. Otoczenie przemysłowe. • BS EN 60204-1:2006 Maszyny – bezpieczeństwo. Elektryczne wyposażenie maszyn,  a także że dostarczę udokumentowane potwierdzenie spełniania powyższych norm przez przedmiot zamówienia, w momencie jego dostawy. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenie wraz z przedmiotem zamówienia  w przypadku wyboru jego oferty dokumentów potwierdzających zgodność parametrów technicznych urządzeń z opisem przedmiotu zamówienia.
 4. Adres dostawy i montażu: ul. Brzozowa 19, 42-450 Łazy.
 5. Wykonawca udzieli na dostarczony ww. sprzęt gwarancji na okres nie krótszy niż 36 miesięcy. Termin gwarancji liczy się od daty odbioru bez uwag.
 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 9. Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu przed terminem składania ofert.
 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 11. wyjaśnienia treści ofert w przypadku, gdy treść złożonych ofert jest niejednoznaczna, niejasna lub budzi wątpliwości;
 12. uzupełniania ofert w przypadku stwierdzenia braków, które można uzupełnić;
 13. poprawienia omyłek rachunkowych za zgodą Wykonawcy;
 14. odrzucenia ofert złożonych po wyznaczonym terminie;
 15. odrzucenia ofert niezgodnych z przepisami prawa;
 16. odrzucenia ofert niezgodnych z założeniami zapytania ofertowego;
 17. unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
 18. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów pisemnie za pośrednictwem poczty e-mail.

 

II. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania

LP.

WYKAZ SPRZĘTU

LICZBA

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE

1

Kontener Chłodniczy (Mobilny boks chłodniczy – Izoterma)

2 szt.

1.        Nie wymaga zmian w samochodzie, bez konieczności wyklejania, wycinania;

2.        Zasilanie z instalacji 12V samochodu;

3.        Możliwość pracy przy wyłączonym silniku;

4.        Mobilność (możliwość przeniesienia do innego samochodu lub praca kontenera poza samochodami – zasilacz sieciowy w zestawie)

5.        Chłodnia od +2 st. C do +25 st. C;

6.        Mroźnia od -18 st. C do +25 st. C;

7.        Wymiary całkowite: ok. 1100mm x 1000mm x 1170mm (szerokość x głębokość x wysokość);

8.        Wymiary wewnętrzne: ok 1000mm x 900mm x 1070mm (szerokość x głębokość x wysokość);

9.        Waga: do 106kg;

10.      Pobór prądu: do 14A;

11.      Czas chłodzenia z temp. +20 st. C do temp. +7 st. C – około 20 min.

12.      Kompatybilne z samochodem Ford Transit  Kombi Trend 330 L3 (rok. prod. 2019);

 

III. Inne wymagania:

– gwarancja  minimum 36 miesięcy

– termin realizacji dostawy sprzętu: do 21 dni kalendarzowych od wyboru oferty.

 

IV. Dodatkowe informacje:

Kryterium oceny:

Cena całkowita brutto wskazana w formularzu ofertowym – 80%, zgodnie z poniższym wzorem:

 

                    Najniższa oferowana cena łączna brutto

 C= ————————————————————– x 80 pkt

                                 Cena łączna brutto badanej oferty

Okres udzielonej gwarancji na sprzęty– 20%

Kryterium „okres udzielonej gwarancji” będzie oceniane na podstawie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji zgodnie z poniższym opisem:

 

W przypadku deklaracji udzielenia gwarancji na okres 36 miesięcy, licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia – Wykonawca otrzyma: 0 pkt.

 

W przypadku deklaracji udzielenia gwarancji na okres 48 miesięcy, licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia – Wykonawca otrzyma: 20 pkt.

 

Kryterium „gwarancja” – rozpatrywane będzie na podstawie deklaracji Wykonawcy zawartej
w Formularzu Oferty, gdzie Wykonawca powinien wskazać okres łącznej gwarancji, wyrażony
w postaci całkowitej liczby miesięcy. Zamawiający ustala wymagany okres gwarancji na okres min. 36 miesięcy licząc od daty przekazania i odbioru przedmiotu zamówienia.

 

 

 

UWAGA!!!

Wymagane jest podanie w Formularzu Oferty okresu gwarancji wyrażonego w całkowitej liczbie miesięcy. Jeżeli Wykonawca zaoferuje inny niż wskazany powyżej okresu gwarancji, wówczas
w celu przyznania punktacji okresu gwarancji zostanie zaokrąglony w dół do wskazanego okresu.

 

Uwzględniając wartość tych kryteriów 100 punktów (1% = 1 pkt) obliczamy przyznaną liczbę punktów dla danej oferty mnożąc wyliczony współczynnik przez wagę kryterium tj. 100 pkt.

 

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z powyższymi zasadami, ze względu na złożenie ofert o takiej samej liczbie punktów, Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy złożyli oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych lub zaprosić ich do negocjacji. Wykonawcy składając oferty dodatkowe lub przystępując do negocjacji, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach

 

V. Termin składania ofert.

 1. Oferty prosimy przekazać do dnia 27.03.2020 do godz. 10.00

–  siedziba: Placówka Dom Nadziei  42-450 Łazy, Brzozowa 19

 e-mail: zaz@chsd.pl

 1. Ofertę prosimy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Zakup i dostawa kontenerów chłodniczych.”.
 2. Za termin złożenia oferty uważa się dzień i godzinę jej faktycznego wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Istnieje możliwość dostarczenia osobistego lub za pośrednictwem poczty/kuriera lub pocztą elektroniczną na adres zaz@chsd.pl jako skan podpisanego dokumentu.

 

 

Ewentualne zapytania prosimy kierować pisemnie na e-mail: zaz@chsd.pl

Osoba do kontaktu – Beata Szczygieł/Agnieszka Winczewska tel. 32 6730211, 32 6730210

Dotyczy zapytania ofertowego na zakup i montaż kontenerów chłodniczych w ramach projektu ”Zakład Aktywności Zawodowej – spełnieni w pracy” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.5 Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Pytanie:

Czy w okresie gwarancji wymagają Państwo okresowych przeglądów kontenerów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w okresie gwarancji nie wymaga okresowych przeglądów kontenerów.

//////////

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print
Skip to content