Zakład Aktywności Zawodowej

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY – Dostawa i montaż wyposażenia planowanej do uruchomienia pralni wraz z przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi urządzeń

Zdjęcie Banner Oferty

POSTĘPOWANIE W TRYBIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI

ZAMAWIAJĄCY:

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne

Bolesławska 23

32-310 Klucze

tel/fax (032) 67 30211, 326730211

e-mail: zaz@chsd.pl

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY

w postępowaniu o udzielenia zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności obowiązującą
w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020,
oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, działanie 9.1. Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Dostawa i montaż wyposażenia planowanej do uruchomienia pralni wraz
z przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi urządzeń w ramach projektu 
”Zakład Aktywności Zawodowej- spełnieni w pracy”

Załacznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu kryteriów

Załącznik nr 4 – Wzór umowy

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

Załącznik nr 6 – Wykaz usług i osób

Załącznik nr 7 – rzut kondygnacji

Zaproszenie do składania ofert

//////////

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print
Skip to content