Zakład Aktywności Zawodowej

Kierowca/Zaopatrzeniowiec w Zakładzie Aktywności Zawodowej oddział główny Łazy i filia Witów

Obrazek - Rekrutacja Zakończona

oferta nr 7/2020/ZAZ/CHSD

Kierowca/zaopatrzeniowiec w  Zakładzie Aktywności Zawodowej

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne ogłasza nabór ofert na stanowisko:

Kierowca/zaopatrzeniowiec w Zakładzie Aktywności Zawodowej w ramach projektu “ Zakład Aktywności Zawodowej- spełnieni w pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne, działanie 9.1. Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 1. Forma zatrudnienia: umowa o pracę na okres próbny z możliwością przedłużenia na czas realizacji projektu ( zakończenie projektu 31.03.2023r.) lub nieokreślony.
 2. Wymiar czasu pracy: etat; planowany termin zatrudnienia: listopad 2020r.
 3. Praca zmianowa w godzinach 7.00-19.00
 4. Miejsce pracy: Chrześcijańskie Stowarzyszenia Dobroczynne Zakład Aktywności Zawodowej; 42-446 Witów 167, gmina Irządze, powiat zawierciański, woj. śląskie oraz 42-450 Łazy, Brzozowa 19, pow. zawierciański, woj. śląskie.
 5. Do obowiązków kierowcy/ zaopatrzeniowca należeć będzie:
  a) dbanie o bezpieczeństwo przewożonych pasażerów; b) dbanie o porządek, czystość i stan techniczny pojazdu; c) organizowanie oraz przestrzeganie terminów przeglądów technicznych pojazdu; d) organizowanie ekonomicznych przewozów pasażerów; e) sporządzanie w ustalonych terminach sprawozdawczości dotyczącej transportu oraz eksploatacji środków transportowych; f) planowanie, organizacja i realizacja procesu zakupu towarów; g) monitorowanie stanu magazynowego, uzupełnianie zapasów; h) bieżący kontakt z dostawcami; i) poszukiwanie nowych źródeł zaopatrzenia; j) kontrola dostaw w zakresie ilości, jakości..   6. Wymagania: a) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych, b) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, c) prawo jazdy kat. “B” d) dobra organizacja czasu pracy, e) dyspozycyjność.  
 1. Wymagane dokumenty:
 2. a) życiorys (CV),
  b) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe,
  c) oświadczenie kandydata/ki o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz  o  korzystaniu z  pełni praw  publicznych  i  posiadaniu  pełnej  zdolności  do  czynności  prawnych,
  d) inne dodatkowe dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności.
  Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”  
 1. Oferujemy:
 2. – wynagrodzenie miesięczne w wysokości: 3000 zł brutto
  – pracę w nowo tworzonym zespole, możliwość samorealizacji i samodoskonalenia własnych kompetencji i umiejętności.
 
 1. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów: Oferty należy złożyć osobiście ( w sekretariacie) lub listownie w terminie do 22.10.2020r. do godziny 13:00 w placówce Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego „Dom Nadziei” w Łazach, 42-450 Łazy, Brzozowa 19, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko kierowcy/zaopatrzeniowca w Zakładzie Aktywności Zawodowej”.  Liczy się data i godzina wpływu ofert.
 
 1. Informacje dodatkowe:
 2. a) oferty które wpłyną po wyżej określonym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane,
  b) wybrane osoby spełniające wymagane kryteria zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie,
  c) kandydaci/tki których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiani.

Oferta pracy przedłużona do 13.11.2020 r.

//////////

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print
Skip to content